Geologie in de politiek

18-11-16

Staatscourant: 

Kennisgeving Structuurvisie Ondergrond, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken

Van 22 november 2016 tot en met 2 januari 2017 kan iedereen een zienswijze geven op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond. De Structuurvisie Ondergrond is een gezamenlijk product van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken. In deze kennisgeving leest u over de mogelijkheden die u heeft om te reageren. Voor het volledige artikel klik hier.

 

 

29-4-16

 

Petitie cultuurgoedwet afgewezen: verdere ondersteuning gevraagd

De petitie om het recht te behouden te verzamelen is door de betreffende instantie afgewezen, ondanks de 44.500 steunbetuigingen die ontvangen zijn. De reden is dat de petitie niet volgens de juiste kanalen gelopen zou zijn.  De organisatoren verzoeken iedereen nu een brief te sturen.  De oorspronkelijke tekst (in Duits en Engels) met de details vindt u hier,

 

26-11-15

Teken petitie tegen absurde wet in Duitsland

Via diverse kanalen komen verontrustende berichten binnen over nieuwe wetgeving m.b.t. cultuurgoed (Kulturgutschutzgesetz) die begin 2016 in Duitsland van kracht gaat worden. Deze wetgeving - oorspronkelijk bedoeld voor zowel hedendaagse als archeologische kunstvoorwerpen - is mede ontworpen door bureaucraten die het verschil tussen archeologie en paleontologie niet kennen. Bij het opstellen van de wetstekst is geen enkel overleg geweest met o.a. de Duitse beroepsvereniging van paleontologen, het Paläontologische Gesellschaft.  Deze grensoverschrijdende wet creëert ernstige beperkingen voor verzamelaars van fossielen in de breedste zin. Maar ook verzamelaars van porcelijn, munten en postzegels worden ernstig beperkt in het uitoefenen van hun hobby.

In Duitsland rinkelen overal de alarmbellen, en een aantal verenigingen, musea en andere groepen roepen via een internationale petitie op om de verantwoordelijke minister terug te fluiten, aangezien het wetsontwerp ver over het oorspronkelijke doel heen schiet. Terecht wordt erop gewezen dat verzamelaars juist een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van cultureel en natuurhistorisch erfgoed. Om voor het bestrijden van uitwassen als plundering van archeologische sites en de daarbij behorende illegale handel een dergelijke draconische wet in het leven te roepen is schieten met een kanon op een mug.

 

Kijk s.v.p. op volgende link en scroll naar beneden naar de Nederlandse tekst. Iedereen wordt aangeraden, de link naar de petitie aan te klikken en deze de ondertekenen. (Dit kan indien gewenst óók anoniem). http://www.steinkern.de/news-updates/1132-internationaler-aufruf-fuer-den-erhalt-des-privaten-sammelns.html

Deel dit bericht ook met zoveel mogelijk mensen in je familie- vrienden- en kennissenkring!

Voor wie geïnteresseerd is in de volledige ontwerptekst: http://www.vfmg.de/vfmg/assets/news/15-010-Kulturschutzgesetz_0---Referentenentwurf-14-09-15.pdf

 

 

 

16-9-15

Wet BasisRegistratie Ondergrond (BRO)

De basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw  en, voor zover van belang voor het benutten van natuurlijke hulpbronnen in de ondergrond, ondergrondse constructies  en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd op geologische en bodemkundige modellen. Deze modellen maken ook deel uit van de BRODe BRO-gegevens zullen kosteloos via een website beschikbaar worden gesteld.

Op 10 september 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Basisregistratie Ondergrond (BRO) als hamerstuk aangenomen. Het stuk ligt nu bij de eerste kamer. Zie voor verdere informatie de website van de BRO (https://bro.pleio.nl/)  en voor het wetsvoorstel https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-581815

 

16-10-15

Dit wetvoorstel is op 30 september 2015 aangenomen, zoals bekend gemaakt in het staatsblad:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-362.html

 

 

 

30-3-15

Mariene Strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee

Nr. 42  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2015

Tijdens het VAO Noordzee en Waddenzee van 11 maart 2015 (Handelingen II 2014/15, nr. 62, VAO Noordzee en Waddenzee) diende lid Ouwehand (PvdD) een motie (Kamerstuk 33 450, nr. 33) in waarin de regering wordt verzocht het Nederlandse deel van de Borkumse Stenen aan te wijzen als beschermd Natura-2000 gebied.

Ik ontraad u het aannemen van deze motie.

Onderzoek in het gebied Borkumse Stenen heeft aangetoond dat het habitattype riffen, daar gaat het hier om, in het gebied aanwezig is. Met de aanwijzing van Natura 2000-gebied Klaverbank is ruimschoots voldoende van dit habitattype onder het beschermingsregime van Natura 2000 gebracht. Er is dan ook geen noodzaak om het gebied Borkumse Stenen als Natura 2000-gebied aan te wijzen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,S.A.M. Dijksma

 

Deze motie is op 26 maart 2015 verworpen:

In stemming komt de motie-Ouwehand (33450, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Klein, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.