Algemene Ledenvergadering (ALV)

Op zaterdag 13 februari 2021 organiseert de Nederlandse Geologische Vereniging haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze ALV wordt online gehouden.

 

Programma zaterdag 13 februari 2021

10.30 - 11.00  

Feestelijke lezing door Jelle Reumer naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van de NGV en hij gaat in op details met betrekking tot zijn recent uitgekomen boek.

11.35 - 12.30  

Digitale Algemene Ledenvergadering.

 

 

Jelle REumer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeller Reumer

 

De link die u kunt gebruiken als u Zoom heeft geïnstalleerd is:

https://zoom.us/j/96432564989?pwd=U3F4TFNkcldUOGhCUVNGZnZrOHlEUT09

 

Voorstel agenda van de ALV op 13 februari 2021. Via Zoom. Aanvang 11.30:

1. Opening / mededelingen / opgave voor de rondvraag / vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken. Er zijn tientallen stukken binnengekomen en dezen zijn afgehandeld door de secretaris en/of de voorzitter
3. Verslag vergadering van 15 februari 2020 (gepubliceerd in de Mededelingen van G&H 2020 nummer 2)
4. Het bestuur stelt voor als nieuwe bestuursleden benoemen: Dhr. W. Terpstra en R. van Balen. Tegenkandidaten of andere bestuurskandidaten kunnen gekozen worden als vóór de vergadering een voorstel daartoe bij de secretaris is ingediend voorzien van de benodigde handtekeningen van NGV-leden
5. Rooster van aftreden
6. Jaarverslag voorzitter: terugblik en vooruitblik / samenwerking met andere organisaties
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie 2020 (Dhr. D.de Graaf en dhr. R. Mooij), benoeming kascommissie 2021 (Dhr. D. De Graaf en voorstel mevr. A. Rumpt-van Dokkumerburg)
9. Begroting 2021
10. Zo mogelijk demonstratie nieuwe website
11. NGV cursussen
12. Algemene ledenvergadering 2022. Vermoedelijk te Utrecht op 12 februari 2022
13. Rondvraag en sluiting

 

Bijlage rooster van aftreden:

Functie

Naam

Jaar van aantreden

Bijzonderheden

Voorzitter

Clarinus Nauta

2018. 2021 aftredend en herkiesbaar.

Jeugd

Secretaris

Jan Smit

2021 tot max. febr. 2022

Jan is van 2015 t/m 2021 penningmeester geweest.

Penningmeester

Willem Terpstra

2020 als bestuurslid en als penningmeester 2021

 

Hoofdredacteur G&H

Bas van der Schootbrugge

2017 als bestuurslid en sinds 2020 hoofdredacteur

 

Lid bestuur

Ronald van Balen

2020

 

Onmisbare beleidsondersteuners / vrijwilligers:

Webmaster

Geert ten Broeke

Ledenadministratie

Thomas Kuipers

Redactiesecretariaat G&H

Lean Bazuin

Bibliotheek Velp

Frank Kouwenhoven

Jeugd

Morten Boerman

Nieuwsbrief

Dik Roelofsen

Promotiekraam

Dick van Faals