Geologie van Nederland

Wanneer: Zaterdag 14 april 2018, van 11:00 - 16:00 u (met uitloop naar 17:00 u)
Waar: Museum Schokland - de gesteentezolder

Wie: Paul van Olm
Kosten: Inschrijfkosten € 25 bij inschrijving te voldoen op rekening NL46INGB0001182107 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging o.v.v. Cursus GeolNed. Niet-leden betalen € 35. Inschrijving is definitief, maar bij onvoldoende belangstelling krijgt u het geld terug.
Aanmelden: Deze cursus gaat in 2018 niet door wegens te weinig aanmeldingen. Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Cursus Geologie van Nederland

In deze cursus van één dag gaan we in vogelvlucht door de hele geologische geschiedenis van Nederland heen. Van heel oud tot heel jong, van Precambrium tot heden. We staan natuurlijk niet bij alle tijden uitgebreid stil en de oudste tijden “hang” ik op aan de delfstoffen die erin gevonden worden. Na de pauze spitsen we de geologie van Nederland op in die van Midden Nederland en die van de NO Polder. De geologische processen die leiden tot klimaatsveranderingen en het optreden van warme en koude tijden worden uitgelegd. De gevolgen van die afwisseling hebben grote gevolgen gehad voor het ontstaan van het Nederlandse landschap zoals we dat nu kennen. Dat geldt ook voor Urk en Schokland. Dat waren tot 1942 eilanden in de Zuiderzee. Ze hebben hun ontstaan te danken aan de keileem die er in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, werd afgezet. Het Scandinavische landijs bereikte toen zijn grootste omvang en schoof ook over Noord- en Midden-Nederland. De gletsjers voerden grote hoeveelheden keien en leem mee als morenemateriaal. De uiterst stugge keileem is waterondoorlatend en zeer resistent tegen erosie. Keileemvoorkomens bleven vaak als verhogingen behouden ondanks de erosieve krachten die er later opinwerkten. 

 

U krijgt van deze cursus geen syllabus, maar een uitdraai van de Powerpoint presentatie. Veel van de oudere plaatjes die getoond worden zijn ontleend aan het boek “Geologie van Nederland”, van dr W. de Gans – ooit mijn leermeester-. Dit ANWB-boek is helaas alleen nog antiquarisch verkrijgbaar

Na afloop van de lezingen volgt een boring in Holocene/Pleistocene afzettingen op Schokland. Laarzen zijn daarvoor bij nat weer aan te raden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisatie zwerfstenen Van der Lijn reservaat Urk