Geologie van Nederland

 

Wanneer : Zaterdag 11 mei 2019
Tijdstip : 11.00 u tot 16.00 u
Waar : SIO, Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle (038-4651360)
Bereikbaarheid : Zie www.siozwolle.nl
Docent : Drs. Paul van Olm
Kosten :

€ 25,- voor NGV-leden en GEA-donateurs

€ 35,- voor niet-leden en niet-donateurs
Inschrijving is definitief, maar bij onvoldoende belangstelling krijgt u het geld terug.

Aanmelden : Zie de link hierachter naar het inschrijvingsformulier.
Aanmelding is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier èn ontvangst van het cursusgeld op rekeningnummer NL46 INGB 0001 1821 07 t.n.v. Nederlandse Geologische Vereniging, Lelystad o.v.v. Cursus GeolNed 2019.
Aanmelden mogelijk tot 13 april 2019Er zijn nog plaatsen open in deze cursus en men kan zich dus nog inschrijven.

 

Cursus Geologie van Nederland

 

In deze cursus van één dag gaan we in vogelvlucht door de hele geologische geschiedenis van Nederland heen. Van heel oud tot heel jong, van Precambrium tot heden. We staan natuurlijk niet bij alle tijden uitgebreid stil en de oudste tijden “hang” ik op aan de delfstoffen die erin gevonden worden. Na de pauze spitsen we de geologie van Nederland op in die van Midden Nederland en die van de NO Polder. De geologische processen die leiden tot klimaatsveranderingen en het optreden van warme en koude tijden worden uitgelegd. De gevolgen van die afwisseling hebben grote gevolgen gehad voor het ontstaan van het Nederlandse landschap zoals we dat nu kennen. Dat geldt ook voor Urk en Schokland. Dat waren tot 1942 eilanden in de Zuiderzee. Ze hebben hun ontstaan te danken aan de keileem die er in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, werd afgezet. Het Scandinavische landijs bereikte toen zijn grootste omvang en schoof ook over Noord- en Midden-Nederland. De gletsjers voerden grote hoeveelheden keien en leem mee als morenemateriaal. De uiterst stugge keileem is water ondoorlatend en zeer resistent tegen erosie. Keileemvoorkomens bleven vaak als verhogingen behouden ondanks de erosieve krachten die er later op inwerkten.
 
U krijgt van deze cursus geen syllabus, maar een uitdraai van de Powerpoint presentatie. Veel van de oudere plaatjes die getoond worden zijn ontleend aan het boek “Geologie van Nederland”, van Dr. W. de Gans – ooit mijn leermeester-. Dit ANWB-boek is helaas alleen nog antiquarisch verkrijgbaar.

Bij voldoende belangstelling wordt geprobeerd een excursie te organiseren op 18 mei 2019 naar zandwingebied De Haerst (bij Zwolle) of het Van der Lijnreservaat (bij Urk). Eventuele kosten zijn niet inbegrepen bij de cursusprijs van 11 mei 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventarisatie zwerfstenen Van der Lijn reservaat Urk